Regulamin UKS Iskra - pary sportowe

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ISKRA - SEKCJA TAŃCA TOWARZYSKIEGO - PARY SPORTOWE

Warto się z nim zapoznać, ponieważ każdy nasz uczeń i rodzic zobowiązuje się do jego przestrzegania, co potwierdza podpisem na Karcie Tancerza.Warto się z nim zapoznać, ponieważ każdy nasz uczeń i rodzic zobowiązuje się do jego przestrzegania, co potwierdza podpisem na Karcie Tancerza.

I. Struktura Klubu

 1. KLUB nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy ISKRA i zwany jest w dalszej treści Regulaminu KLUBEM.
 2. UKS ISKRA jest klubem tanecznym, jest zrzeszony w Federacji Tańca Sportowego;
 3. Trenerami klubu są Eliza Sabik i Artur Dąbrowski.
 4. Celem działania Klubu jest:
  • nauczanie tańca towarzyskiego zgodnie z aktualną ofertą, w formie użytkowej i turniejowej, dla wszystkich grup wiekowych,
  • upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej,
  • popularyzowanie tańca wśród mieszkańców miasta Piły i okolic.
 5. Klub realizuje swoje cele poprzez:
  • prowadzenie nauki tańca dla dzieci (od 4 roku), młodzieży i dorosłych w grupach dla początkujących, zaawansowanych i w grupach turniejowych (dla par startujących w turniejach tańca);
  • organizowanie pokazów tańca towarzyskiego;
  • organizowanie klubowych i ogólnopolskich turniejów tańca;
  • organizowanie szkoleń tanecznych;
  • organizowanie obozów tanecznych;
  • organizowanie imprez integracyjnych (zabaw, wieczorków, wycieczek, wyjazdów, itp.);

II. Obowiązki Klubu

 1. Umożliwianie rozwoju tanecznego parom poprzez zapewnienie zajęć zbiorowych, lekcji indywidualnych, szkoleń, obozów;
 2. Udostępnianie parom mającym przynależność klubową sali treningowej do treningu własnego w miarę możliwości organizacyjnych;
 3. Zgłaszanie par na turnieje, załatwianie formalnych rejestracji w FTS;
 4. Przedstawianie parom planów turniejowych, informowanie pary o aktualnych postępach i problemach;
 5. Trenerzy Klubu sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

III. Obowiązki tancerzy

 1. Terminowe regulowanie opłat treningowych, obozowych i szkoleniowych;
 2. Wypełnienie Karty Tancerza i pilnowanie terminów badań lekarskich. Tancerz bez aktualnych badań przeprowadzonych przez lekarza sportowego nie może uczestniczyć w zajęciach.
 3. Informowanie trenerów o zamiarze (nie o fakcie) skorzystania ze szkoleniowców, przedyskutowanie swojego wyboru i zaakceptowanie ostatecznej decyzji trenera w tej kwestii;
 4. Informowanie trenera o zamiarze korzystania z innych form tanecznych w innych Klubach lub Szkołach Tańca.
 5. Poszanowanie Klubu i osoby trenerów zarówno wewnątrz Klubu, jak i na zewnątrz;
 6. Informowanie trenerów o zalążkach wszelkich problemów związanych bezpośrednio jak i pośrednio z trenowaniem w Klubie, porozumieniem w parze i konfliktach w środowisku klubowym;
 7. Pilnowanie terminu opłat za licencje taneczne pod koniec każdego roku kalendarzowego;
 8. Informowanie trenera o zmianie terminu lekcji indywidualnej, lub o odwołaniu jej najpóźniej dzień wcześniej przed umówionym terminem, w sytuacji odwołania lekcji w dniu w którym ma się ona odbyć konieczne jest znalezienie pary na zastępstwo, w przeciwnym razie para będzie musiała pokryć koszt lekcji; pilnowanie terminów lekcji indywidualnych na które tancerz się wpisuje;
 9. Informowanie trenerów o niemożności dokonania płatności w terminie;
 10. Dostosowanie oczekiwań co do postępu tanecznego i wyników turniejowych w zależności od poniesionych nakładów finansowych, ilości treningów własnych oraz indywidualnych predyspozycji swoich i współpartnera;
 11. Godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz poprzez dbałość o jakość wizerunku podczas pokazów i turniejów.

IV. Prawa Klubu

 1. Odwołanie zajęć zbiorowych lub lekcji indywidualnych lub wyznaczenia zastępstwa w uzasadnionych przypadkach losowych lub organizacyjnych;
 2. Nie zezwolenie parom na trening własny, kiedy na sali odbywają się zajęcia grupowe;
 3. Usunięcie zawodnika/ pary z klubu wskutek naruszenia regulaminu;
 4. Zawieszenie w startach turniejowych pary, która dopuściła się złamania regulaminu;
 5. Zawieszenie w treningach pary/osoby która naruszyła regulamin lub dokonała obrazy Klubu, trenerów;
 6. Zmiana grafiku zajęć w ciągu roku szkolnego w skutek uzasadnionych zmian organizacyjnych, zmiana grafiku lekcji indywidualnych w skutek uzasadnionych zmian organizacyjnych;
 7. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący członkami danej grupy, pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez trenera.
 8. Typowania par na turnieje, pokazy tańca dokonuje wyłącznie trener. Para turniejowa nie ma prawa samodzielnego zgłaszania się na turnieje tańca, ani występowania (prezentacje, pokazy, itp.) bez wiedzy i zgody trenera.
 9. Opieka poza treningowa w postaci:
  • doradztwa wyboru strojów tanecznych; wszystkie stroje muszą być zaakceptowane przez trenera przed turniejem;
  • wyjazdów z parami na turnieje (w miarę realnych możliwości), trenerzy nie mają obowiązku wyjazdów na wszystkie turnieje na których startują pary klubowe, trenerzy mają prawo wyboru na który turniej i z jakimi parami pojadą;
  • w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w parze.

V. Prawa tancerza (oprócz tych wynikających z punktu II, III i IV Regulaminu)

 1. Mieć pełną opiekę treningową, merytoryczną, formalną i psychologiczną;
 2. Mieć możliwość rozmowy o problemach i konfliktach;
 3. Otrzymywanie faktur za treningi i obozy po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania w terminie 7 dni od daty wpłaty pieniędzy.

VI. Zasady regulowania opłat

 1. Zasada tzw. z góry do 10-tego każdego miesiąca; po tym terminie opłata wzrasta o 10 zł
 2. Odliczenia w przypadku choroby ponad 2 tygodnie-50% opłaty podstawowej po uprzednim zgłoszeniu faktu nieobecności;
 3. NIE STOSUJE SIĘ ODLICZEŃ ZA POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA ANI ZMNIEJSZANIA OPŁAT WG WŁASNEGO UZNANIA.

VII. Inne

 1. Klub zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas realizacji regulaminowych celów Klubu. Każdy uczestnik nauki tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów.
 2. Każdy uczestnik podpisując deklarację oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb działalności Klubu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
 3. Uczestników grup turniejowych Klubu obowiązują przepisy Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
 4. Informacje odnośnie wszystkich wydarzeń w Klubie będę znajdowały się na naszej stronie internetowej www.taniec.pila.pl
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z niewykonywania poleceń trenera oraz indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.
 6. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej.
 7. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości uczniów i rodziców poprzez ogłoszenie w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej.