Zasady bezpieczeństwa COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID - 19 w Uczniowski Klub Sportowy ISKRA/Szkoła Tańca ISKRA:

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Uczestnicy mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej wyłącznie przez opiekunów/rodziców bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie/rodzice z oraz uczestnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

- Obowiązują wcześniejsze zapisy na treningi, aby móc zweryfikować liczbę osób korzystających z obiektu;

- Uczestnicy zajęć zobowiązują się do punktualnego przychodzenia na treningi.

- Prosimy, aby dzieci były przygotowane na zajęcia ( w stroju treningowym oraz z własną wodą najlepiej podpisaną imieniem).

Opiekunowie/rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły w uzasadnionych przypadkach, zachowując następujące zasady:
a) 1 opiekun/ rodzic z uczestnikiem/uczestnikami,
b) dystansu od kolejnego opiekuna/rodzica z uczestnikiem/uczestnikami – min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły – min. 1,5 m,
d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni.

Opiekun/rodzic powinien być przygotowany na szybką i skuteczną komunikację ze szkołą. W razie problemu z odebraniem telefonu ze szkoły należy pilnie oddzwonić.

Każdorazowo przed przyprowadzeniem na teren szkoły opiekun/rodzic uczestnika oraz uczestnik wypełnia obowiązkowe oświadczenie zdrowotne.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń taki zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Następnie opiekun/rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania uczestnika ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (za wyjątkiem zajęć tanecznych).

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania w strefach wyłączonych z użytku.

Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Uczestnik powinien pić tylko swój napój przechowywany w szczelnie zamkniętej butelce.

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

Należy na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.

Przypominamy także o obowiązku wypełnienia i oddania instruktorowi oświadczenia na temat stanu zdrowia dla każdej osoby wchodzącej na teren szkoły.

Dodatkowo, w trosce o zdrowie swoje i innych prosimy o bezwzględną rezygnację z udziału w zajęciach, jeśli:

u Państwa lub Państwa dziecka występują jakiekolwiek objawy przeziębienia lub grypy
– są Państwo objęci lub Państwa dziecko jest objęte kwarantanną lub izolacją
– w ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo lub Państwa dziecko miało kontakt z osobą z prawdopodobieństwem zakażenia, zakażoną lub chorą na COVID-19.