Regulamin UKS Iskra

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ISKRA/ SZKOŁY TAŃCA ISKRA

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin został stworzony dla potrzeb UKS ISKRA/SZKOŁA TAŃCA ISKRA

 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez UKS ISKRA/SZKOŁA TAŃCA ISKRA oraz prawa i obowiązki jego Uczniów, zwanych dalej Uczniami.

 3. Celem wzięcia udziału w zajęciach wszyscy Uczniowie korzystający z usług Klubu/Szkoły powinni obowiązkowo podporządkować się zapisom regulaminu oraz zaleceniom i wskazówkom prowadzących zajęcia w UKS ISKRA/SZKOŁA TAŃCA ISKRA.

§2 Uczniowie

Uczniem może zostać każda osoba, która:

 1. zapoznała się i zaakceptowała regulamin

 2. zawarła stosowną umowę z Klubem/Szkołą Tańca

 3. Dokonuje odpłatności za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem, lub też w jej imieniu takiej płatności dokonuje jej opiekun prawny

§3 Zajęcia

 1. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.

 2. O kolejności naboru do Grupy decyduje data zapisania się na zajęcia i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 3. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup są prowadzone telefonicznie lub mailowo

 4. W przypadku niskiej frekwencji Uczestników danej Grupy, Klub/Szkoła Tańca zastrzega prawo do rozwiązania Grupy lub zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy.

§4 Organizacja Zajęć

 1. Przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia instruktora. Zajęcia prowadzone w Klubie/Szkole Tańca są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

 2. W przypadku zdarzeń losowych, Klub/Szkoła Tańca zastrzega prawo do incydentalnej:

  1. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy,

  2. zmiany terminu zajęć w Grupie;

  3. odwołania zajęć;

 3. Zajęcia w Grupach odbywają się w systemie rocznym i nie są prowadzone w trakcie przerw od zajęć szkolnych, tj. ferii zimowych oraz wakacji, odbywających się zgodnie z właściwym kalendarzem roku szkolnego.

 4. W szczególnych okolicznościach, kiedy prowadzenie przez Klub/ Szkołę Tańca zajęć w formie stacjonarnej nie jest możliwe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności takich jak: zakaz administracyjny, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan zagrożenia terrorystycznego lub inne nadzwyczajne okoliczności, których występowanie zagraża życiu lub zdrowiu dzieci, opiekunów lub personelu Klub/Szkoły Tańca może prowadzić zajęcia w formie zdalnej, z wykorzystaniem technik przesłania obrazu i dźwięku na odległość „nauczanie zdalne”. Nauczanie zdalne może być prowadzone do czasu ustania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i nie wpływa na koszt zajęć określony w §2.

§5 Uczestnictwo w Zajęciach

 1. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, oraz przestrzegać jego zapisów.

 2. Informację o rozpoczęciu kursu Uczeń otrzymuje mailem lub smsem.

 3. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie Grupy, znanym każdemu Uczestnikowi Grupy.

 4. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczniowie, którzy zostali do niej zapisani.

 5. W trakcie zajęć Grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczniami w danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. Klub/Szkoła Tańca może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Ucznia.

 6. Uczeń ma prawo:

 1. brać udział w wybranych i opłaconych zajęciach wg przydzielonej grupy

 2. brać udział – według określonych warunków – we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub/Szkołę Tańca

 1. Każdy Uczeń zobowiązany jest do:

  1. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi,

  2. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć,

  3. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,

  4. podporządkowania się poleceniom Instruktora

  5. poinformować Klub/Szkołę Tańca o zmianie nr telefonu, adresu email lub innych danych osobowych

 2. W przypadku nieprzestrzegania przez Ucznia obowiązków wskazanych w ust. 7 Instruktor ma prawo wyłączenia Ucznia z czynnego udziału w zajęciach.

 3. Instruktor ma prawo nie wpuścić ucznia na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

§6 Bezpieczeństwo

 1. Klub/Szkoła Tańca nie ubezpiecza Uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.

 2. Klub/Szkoła Tańca informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie Uczeń (opiekun prawny) deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczeń taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 3. Uczniowie są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach Uczeń (opiekun prawny) oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku problemów zdrowotnych Klub/Szkoła Tańca rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.

 4. Przebywanie w salach tanecznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub Klubu/Szkoły Tańca.

 5. Uczniowie oraz osoby trzecie przebywające na terenie miejsca prowadzenia zajęć w Klubie/Szkole Tańca zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć oraz poleceń Instruktorów i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia Klubu/Szkoły Tańca.

 6. Klub/Szkoła Tańca rekomenduje niewnoszenie cennych przedmiotów na teren miejsca prowadzenia zajęć. Klub/Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz mienie pozostawione w szatni podczas zajęć.

 7. Uczeń ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora.

 8. Rodzice/opiekunowie, winni pozostawić dzieci w momencie rozpoczęcia zajęć nie wcześniej niż 5 min. przed rozpoczęciem zajęć i powinni odebrać je nie później, niż po ich zakończeniu.

§7 Rozliczenia

Płatność za zajęcia następować będzie gotówką lub przelewem w wysokości i terminach wskazanych w umowie łączącej strony.

§8 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawarta przez Ucznia (opiekuna prawnego) z Klubem/Szkołą Tańca może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

 2. Uczeń (opiekun prawny) może rozwiązać umowę w każdym czasie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, który liczony jest od pierwszego dnia następnego miesiąca po zaistniałym fakcie.

 3. W przypadku nie przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu przez Ucznia, Klub/Szkoła Tańca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne ze skreśleniem Ucznia z listy uczniów Klubu/Szkoły Tańca.

 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Klub/Szkołę Tańca m.in. w przypadku, gdy:

  1. nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej umowie,

  2. mimo upomnienia Uczeń nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, przepisów bhp i p-poż,

  3. przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach,

  4. uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich,

  5. uczeń przebywa na terenie miejsca prowadzenia zajęć Klubu/Szkoły Tańca pod wpływem środków odurzających lub rozpowszechnia ww. środki na terenie miejsca prowadzenia zajęć,

  6. uczeń dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie miejsca prowadzenia zajęć,

  7. poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczeń uniemożliwia pracę w Grupie i prowadzenie zajęć

  8. uczeń swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia społecznego

§9 Wykorzystanie Wizerunku

 1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczniów, Uczniowie oświadczają iż wyrażają nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ISKRA/Szkole Tańca ISKRA na umieszczenie i publikowanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek oraz wypowiedzi Uczniów zarejestrowane na zajęciach tanecznych, pokazach, imprezach integracyjnych, turniejach tańca.

 2. Zgoda obejmuje publikację wizerunku na stronach internetowych www.taniec.pila.pl, na portalach społecznościowych zarządzanych przez UKS ISKRA/Szkołę Tańca ISKRA.

 3. Uczeń zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video.

 4. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

§10 Zmiany Regulaminu

 1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie: taniec.pila.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego akceptacji przez Klienta.

 2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

 3. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Klub/Szkołę Tańca promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

§11 Postanowienia Końcowe

 1. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 2. Regulamin Klubu/Szkoły Tańca jest są dostępny na stronie internetowej: taniec.pila.pl

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.