Regulamin UKS Iskra

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ISKRA - SEKCJA TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Warto się z nim zapoznać, ponieważ każdy nasz uczeń i rodzic zobowiązuje się do jego przestrzegania, co potwierdza podpisem na Karcie Tancerza lub deklaracji uczestnika. Pary turniejowe dotyczy Regulamin dla PAR SPORTOWYCH.

I. Struktura Klubu

  1. KLUB nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy ISKRA i zwany jest w dalszej treści Regulaminu KLUBEM.
  2. UKS ISKRA jest klubem tanecznym, zrzeszonym w Federacji Tańca Sportowego;
  3. Trenerami klubu są Eliza Sabik i Artur Dąbrowski.
  4. Celem działania Klubu jest:
    • nauczanie tańca towarzyskiego zgodnie z aktualną ofertą, w formie użytkowej i turniejowej, dla wszystkich grup wiekowych,
    • upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej,
    • popularyzowanie tańca wśród mieszkańców miasta Piły i okolic.
  5. Klub realizuje swoje cele poprzez:
    • prowadzenie nauki tańca dla dzieci (od 4 roku), młodzieży i dorosłych w grupach dla początkujących, zaawansowanych i w grupach turniejowych (dla par startujących w turniejach tańca);
    • organizowanie pokazów tańca towarzyskiego;
    • organizowanie klubowych i ogólnopolskich turniejów tańca;
    • organizowanie szkoleń tanecznych;
    • organizowanie obozów tanecznych;
    • organizowanie imprez integracyjnych (zabaw, wieczorków, wycieczek, wyjazdów, itp.);

II. Obowiązki Klubu

  1. Umożliwianie rozwoju tanecznego parom poprzez zapewnienie zajęć zbiorowych, lekcji indywidualnych, szkoleń, obozów;
  2. Trenerzy Klubu sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

III. Obowiązki uczestników zajęć

  1. Terminowe regulowanie opłat treningowych, obozowych i szkoleniowych;
  2. Poszanowanie Klubu i osoby trenerów zarówno wewnątrz Klubu, jak i na zewnątrz;
  3. Informowanie trenerów o niemożności dokonania płatności w terminie;
  4. Na salę wchodzimy w obuwiu zmiennym (obuwie sportowe lub taneczne - zakupione w pracowniach obuwia tanecznego), niedopuszczalne są sandałki, buty na koturnach, klapki;
  5. Strój na zajęcia schludny i elegancki (niedopuszczalne są krótkie spodenki u chłopców);

IV. Prawa Klubu

  1. Odwołanie zajęć zbiorowych lub lekcji indywidualnych lub wyznaczenia zastępstwa w uzasadnionych przypadkach losowych lub organizacyjnych;
  2. Zmiana grafiku zajęć w ciągu roku szkolnego w skutek uzasadnionych zmian organizacyjnych, zmiana grafiku lekcji indywidualnych w skutek uzasadnionych zmian organizacyjnych;
  3. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący członkami danej grupy, pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez trenera.
  4. Występy poza Klubem mogą się odbywać jedynie za zgoda trenera;

V. Prawa uczestnika zajęć (oprócz tych wynikających z punktu II, III i IV Regulaminu)

  1. Mieć pełną opiekę treningową, merytoryczną, formalną;
  2. Mieć możliwość rozmowy o problemach i konfliktach;
  3. Otrzymywanie faktur za treningi i obozy po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania w terminie 7 dni od daty wpłaty pieniędzy.

VI. Zasady regulowania opłat

  1. Zasada tzw. z góry do 10-tego każdego miesiąca; po tym terminie opłata wzrasta o 10 zł;
  2. Odliczenia w przypadku choroby ponad 2 tygodnie-50% opłaty podstawowej po uprzednim zgłoszeniu faktu nieobecności;
  3. NIE STOSUJE SIĘ ODLICZEŃ ZA POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA ANI ZMNIEJSZANIA OPŁAT WG WŁASNEGO UZNANIA.

VII. Inne

  1. Klub zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas realizacji regulaminowych celów Klubu. Każdy uczestnik nauki tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów.
  2. Każdy uczestnik podpisując deklarację oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb działalności Klubu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
  3. Informacje odnośnie wszystkich wydarzeń w Klubie będę znajdowały się na naszej stronie internetowej www.taniec.pila.pl
  4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z niewykonywania poleceń trenera oraz indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.
  5. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej.
  6. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości uczniów i rodziców poprzez ogłoszenie w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej.